Typowe stanowiska pracy

Absolwent kursu kwalifikacyjnego kształcącego w zawodzie technik ekonomista może być zatrudniony na średnich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach:

 • produkcyjnych
 • handlowych
 • usługowych

na stanowiskach pracy w działach:

 • marketingu
 • zaopatrzenia
 • zatrudnienia
 • księgowości
 • zbytu
 • planowania produkcji oraz w sekretariacie.

Zadania zawodowe

Zadania zawodowe technika ekonomisty obejmują:

 • organizowanie działalności gospodarczej
 • organizowanie procesów pracy
 • prowadzenie działań marketingowych
 • ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych
 • sporządzanie sprawozdań i analiz w przedsiębiorstwie
 • wykonywanie prac biurowych.

Umiejętności zawodowe

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent kursu powinien umieć:

 • posługiwać się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi
 • interpretować ogólne prawa ekonomiczne
 • korzystać z różnych źródeł prawa
 • stosować podstawowe zasady zarządzania zasobami rzeczowymi finansowymi i ludzkimi
 • określać wpływ działań marketingowych na funkcjonowanie podmiotu gospodarczego
 • współpracować z otoczeniem rynkowym podmiotu
 • obliczać i interpretować miary statystyczne wykorzystywane w pracach analitycznych i planistycznych
 • sporządzać dokumentację biurową
 • prowadzić ewidencję księgową zgodnie z zasadami rachunkowości
 • stosować zasady rachunku ekonomicznego
 • posługiwać się podstawowymi narzędziami rachunkowości zarządczej
 • wykorzystywać urządzenia biurowe i technologię informacyjną do realizacji zadań zawodowych
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 • dobry stan zdrowia
 • dokładność i systematyczność w działaniu
 • zdolność koncentracji i podzielność uwagi
 • umiejętność sprawnego komunikowania się
 • umiejętność twórczego rozwiązywania problemów
 • umiejętność pracy w zespole
 • spostrzegawczość i dobra pamięć.

KWALIFIKACJE DO ZALICZENIA W ZAWODZIE:

 1. Planowanie i powadzenie działalności w organizacji
 2. Prowadzenie rachunkowości