Typowe stanowiska pracy

Absolwent kursu kwalifikacyjnego kształcącego w zawodzie technik informatyk może być zatrudniony na stanowiskach:

 • instalatora i administratora systemów operacyjnych
 • administratora sieci komputerowych
 • administratora baz danych
 • projektanta i programisty baz danych
 • instalatora i konserwatora sprzętu komputerowego
 • pracownika działu finansowo-księgowego.Zadania zawodowe

Podstawowe zadania zawodowe technika informatyka obejmują:

 • posługiwanie się pakietami oprogramowania użytkowego
 • przeprowadzanie analizy zadania w celu określenia optymalnego języka programowania
 • wykorzystywanie algorytmów do programowania aplikacji
 • projektowanie i tworzenie złożonych systemów baz danych
 • nadzorowanie systemów baz danych
 • obsługiwanie komputerów pracujących pod kontrolą różnych systemów operacyjnych
 • konfigurowanie oprogramowania dla różnych zastosowań
 • okresowe przeprowadzanie prac konserwacyjnych oprogramowania
 • konfigurowanie sprzętu komputerowego
 • przeprowadzanie okresowych konserwacji i napraw sprzętu komputerowego
 • nadzorowanie pracy lokalnych sieci komputerowych.

Umiejętności zawodowe

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent kursu powinien umieć:

 • posługiwać się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego
 • instalować oprogramowanie użytkowe
 • instalować systemy operacyjne na indywidualnych stanowiskach
 • przeprowadzać okresowe konserwacje sprzętu komputerowego
 • administrować bazami danych i systemami przetwarzania informacji
 • projektować bazy danych
 • instalować lokalne sieci komputerowe
 • nadzorować pracę sieci komputerowych
 • stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwporażeniowej
 • stosować zasady ergonomii na stanowisku pracy
 • stosować zasady ochrony środowiska
 • udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
 • posługiwać się literaturą specjalistyczną oraz Internetem w celu samokształcenia
 • posługiwać się językiem angielskim, w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji oprogramowania i sprzętu
 • posługiwać się multimedialnymi źródłami informacji
 • poszukiwać aktywnie pracy i prezentować swoje umiejętności.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 • zdolność do pamięciowego obejmowania logicznych ciągów działań
 • zdolność do koncentracji uwagi
 • spostrzegawczość
 • zainteresowania matematyczno-informatyczne
 • zainteresowania techniczne
 • zdolność przewidywania skutków decyzji
 • odporność na zmęczenie
 • odporność na stres
 • wytrwałość i cierpliwość
 • sprawność ruchowa rąk
 • odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole
 • brak wad wzroku, nie dających się skorygować szkłami optycznymi.

KWALIFIKACJE DO ZALICZENIA W ZAWODZIE:

 1. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
 2. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
 3. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami