Typowe stanowiska pracy

Absolwent kursu kwalifikacyjnego kształcącego w zawodzie technik handlowiec może być zatrudniony na średnich szczeblach zarządzania:

 • w punktach sprzedaży detalicznej, w hurtowniach i magazynach
 • w przedsiębiorstwach handlowych o różnych formach własności

Zadania zawodowe:

 • badanie rynku
 • organizacja procesów sprzedaży i zaopatrzenia
 • obsługa klienta
 • zarządzanie majątkiem, finansami i zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie handlowym
 • wykonywanie prac biurowych
 • prowadzenie ewidencji księgowej przedsiębiorstwa handlowego
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS i urzędem skarbowym
 • analiza, planowanie i organizacja działalności firmy handlowej
 • prowadzenie korespondencji służbowej z ZUS, z urzędem skarbowym, bankami.

Umiejętności zawodowe

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent kursu powinien umieć:

 • posługiwać się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi, prawnymi i towaroznawczymi
 • stosować zasady racjonalnego gospodarowania
 • organizować działalność małej firmy handlowej
 • korzystać z różnych źródeł prawa: finansowego, handlowego, cywilnego i prawa pracy
 • korzystać z literatury fachowej i innych źródeł informacji
 • organizować pracę własną i pracę niewielkich zespołów ludzkich
 • prowadzić negocjacje handlowe
 • posługiwać się językiem obcym w kontaktach z kontrahentami
 • redagować korespondencję handlową w języku polskim i obcym
 • wypełniać dokumenty i sporządzać pisma typowe dla działalności handlowej
 • sprawnie obliczać i szacować wyniki
 • ewidencjonować, interpretować i analizować typowe operacje gospodarcze
 • wykonywać podstawowe prace bilansowe przy wykorzystaniu środków technicznych
 • prowadzić rozliczenia z budżetem, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz innymi podmiotami
 • dokonywać wyboru najkorzystniejszych form działalności uzupełniającej
 • stosować instrumenty marketingu, w tym organizować i prowadzić działania reklamowe
 • kształtować właściwe związki i zależności firmy handlowej z otoczeniem rynkowym
 • kształtować właściwe oddziaływanie jednostki gospodarczej na środowisko naturalne
 • wykonywać typowe prace związane z planowaniem i analizą statystyczną
 • przygotowywać i prowadzić proste badania oraz opracowywać wyniki
 • korzystać z materiałów statystycznych i właściwie je interpretować
 • samodzielnie posługiwać się sprzętem komputerowym i jego oprogramowaniem oraz innymi środkami technicznymi
 • korzystać z informacji o towarach z prospektów, ulotek, poradników oraz kodów informacyjnych w oparciu o posiadaną wiedzę towaroznawczą
 • rozpoznawać podstawowe właściwości towarów
 • stosować właściwe metody odbioru jakościowego, przechowywania i konserwacji towarów
 • przestrzegać przepisów: prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 • dobry stan zdrowia
 • wysoki poziom aktywności
 • odporność psychiczna
 • zrównoważenie emocjonalne
 • umiejętność samokontroli i samooceny
 • dobra pamięć
 • rzetelność
 • uczciwość w postępowaniu
 • komunikatywność
 • kultura osobista
 • poczucie estetyki
 • dobra prezencja
 • otwartość na innowacje organizacyjno-techniczne
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

KWALIFIKACJE DO ZALICZENIA W ZAWODZIE:

 1. Prowadzenie sprzedaży
 2. Prowadzenie działalności handlowej