Typowe stanowiska pracy

Absolwent kursu może być zatrudniony w firmach budowlanych, budowlano - montażowych, remontowych oraz warsztatach rzemieślniczych na stanowiskach wykonywania izolacji budowlanych budynków, konstrukcji stalowych, elementów betonowych, konstrukcji drewnianych, murów i tynków, rurociągów i ich połączeń, zbiorników i wymienników ciepła, kotłów, turbin i pieców przemysłowych, komór chłodniczych.

Zadania zawodowe

Zadania zawodowe montera izolacji budowlanych obejmują:

 • analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie zakresu i rodzaju robót izolacyjnych, potrzebnych materiałów, ·narzędzi, sprzętu i maszyn
 • dobieranie i ocenianie pod względem jakości i zastosowania materiałów izolacyjnych
 • organizowanie stanowiska pracy i transportu materiałów
 • wykonywanie izolacji wodochronnych, paroszczelnych i paro przepuszczalnych
 • wykonywanie izolacji termicznych
 • wykonywanie izolacji akustycznych i przeciwdrganiowych
 • wykonywanie izolacji chemoodpornych
 • wykonywanie powłok (izolacji) antykorozyjnych
 • wykonywanie prac przygotowawczych i pomocniczych
 • dokonywanie konserwacji, napraw, remontów i demontażu izolacji budowlanych
 • wykonywanie dylatacji powierzchni i elementów budowlanych
 • dokonywanie napraw betonu w konstrukcjach budowlanych
 • wykonywanie podstawowych robót ciesielskich, zbrojarskich i betoniarskich, murarskich, tynkarskich, malarskich, ślusarskich.

Umiejętności zawodowe

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent kursu powinien umieć:

 • rozpoznawać rodzaje budowli z uwzględnieniem ich konstrukcji, przeznaczenia oraz technologii wykonania
 • rozpoznawać materiały budowlane z uwzględnieniem ich cech technicznych oraz przydatności do stosowania
 • posługiwać się dokumentacją techniczną w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych
 • sporządzać szkice robocze izolacji budowlanych, uwzględniające ich lokalizację w budowli
 • posługiwać się przyrządami pomiarowymi
 • wykonywać pomiary i szkice inwentaryzacyjne
 • organizować, użytkować i likwidować stanowisko pracy zgodnie z zasadami organizacji pracy, wymaganiami technologicznymi, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz zasadami ergonomii
 • dobierać i stosować odzież ochronną oraz środki ochrony osobistej
 • montować, eksploatować i demontować rusztowania oraz pomosty robocze
 • rozróżniać, dobierać i zamawiać materiały do wykonywania robót izolacyjnych i pomocniczych z uwzględnieniem ich ilości i rodzaju
 • stosować materiały izolacyjne zgodnie z określonymi przez producentów warunkami stosowania
 • transportować i dokonywać składowania materiałów oraz elementów na stanowisku pracy
 • dobierać, użytkować oraz wykonywać konserwację narzędzi i sprzętu do ręcznego i mechanicznego wykonywania robót izolacyjnych
 • obsługiwać urządzenia elektryczne zgodnie z zasadami
 • wykonywać izolacje budowlane: wodochronne, termiczne, akustyczne, przeciwdrganiowe, chemoodporne i antykorozyjne, zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • posługiwać się normami oraz instrukcjami w zakresie niezbędnym do realizowania typowych zadań roboczych
 • oceniać własną pracę pod względem jakości i zgodności z projektem budowlanym oraz usuwać ewentualne usterki
 • oceniać stan techniczny istniejących izolacji oraz dokonywać konserwacji, remontów, napraw i demontażu izolacji
 • dokonywać napraw betonu w konstrukcjach betonowych
 • wykonywać ogólnobudowlane roboty pomocnicze, w tym: ciesielskie, murarskie, betoniarskie, zbrojarskie, tynkarskie, malarskie, ślusarskie
 • wykonywać przedmiary i obmiary robót
 • dokonywać rozliczenia materiałowego
 • dokonywać kalkulacji kosztów i obliczać wynagrodzenie za wykonaną pracę
 • korzystać z urządzeń, wyposażenia i zaplecza techniczno - socjalnego placu budowy
 • komunikować się i współpracować w zespole
 • prezentować efekty własnej pracy
 • udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
 • korzystać z różnych źródeł informacji i nowoczesnych technik informacyjnych podczas samodzielnego rozwiązywania problemów zawodowych
 • posługiwać się techniką informatyczną w realizacji zadań zawodowych
 • poszerzać wiedzę zawodową przez samokształcenie
 • wykorzystywać znajomość procesów zachodzących w gospodarce rynkowej przy poszukiwaniu pracy oraz prowadzeniu samodzielnej działalności gospodarczej
 • wykonywać działania związane z prowadzeniem własnej firmy: udział w przetargach, przygotowanie ofert, marketing
 • sporządzać różnego rodzaju dokumenty - podania, umowy, wnioski kredytowe, zeznania podatkowe, rozliczenia materiałowe itp.
 • korzystać ze swoich praw pracowniczych i obywatelskich.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 • dobry stan zdrowia
 • brak skłonności do alergii
 • ogólna sprawność psychofizyczna
 • odporność na zmiany wysokości
 • koordynacja wzrokowo - ruchowa
 • koncentracja i podzielność uwagi
 • odpowiedzialność i zdyscyplinowanie
 • zdolność podejmowania samodzielnych decyzji
 • zrównoważenie emocjonalne
 • umiejętność współpracy w zespole

KWALIFIKACJE DO ZALICZENIA W ZAWODZIE:

 1. Wykonywanie izolacji budowlanych