Absolwent kursu kwalifikacyjnego kształcącego w zawodzie technik rolnik może samodzielnie prowadzić gospodarstwo rolne. Może także podejmować pracę w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, a także prowadzić działalność gospodarczą.

Zadania zawodowe

Absolwent kursu powinien być przygotowany do:

 • wytwarzania i sprzedaży produktów rolniczych
 • planowania i organizacji gospodarstwa rolnego
 • organizowania pracy i procesów produkcji w gospodarstwie rolnym
 • wykonywania zabiegów związanych z produkcją rolniczą
 • prowadzenia uproszczonej rachunkowości
 • prowadzenia marketingu gospodarstwa.

Umiejętności zawodowe

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent kursu powinien umieć:

 • określać znaczenie rolnictwa dla gospodarki oraz perspektywy jego rozwoju oraz zagrożenia
 • określać przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne warunki produkcji rolniczej
 • określać wpływ czynników środowiska, zabiegów agro- i zootechnicznych na wzrost i rozwój roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich
 • dobierać i wykonywać zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne oraz nawozić rośliny uprawne
 • projektować i stosować zmianowanie roślin z uwzględnieniem czynników przyrodniczych i ekonomicznych
 • wykorzystywać wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii użytkowych zwierząt gospodarskich w działalności produkcyjnej
 • określać wymagania zoohigieniczne dla pomieszczeń inwentarskich
 • ustalać zapotrzebowanie pokarmowe oraz układać dawki pokarmowe dla poszczególnych grup zwierząt
 • charakteryzować grupy roślin i zwierząt gospodarskich oraz określać ich znaczenie gospodarcze
 • projektować i organizować produkcję roślinną i zwierzęcą
 • organizować i stosować ekologiczne metody produkcji rolniczej
 • użytkować i zagospodarowywać użytki zielone
 • przestrzegać norm jakościowych i standardów produkcji rolniczej oraz przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa zdrowotnego żywności
 • charakteryzować budowę, zasady działania oraz określać zastosowanie maszyn, urządzeń i pojazdów stosowanych w rolnictwie
 • obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcjach obsługi oraz użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych
 • planować, organizować i wykonywać zabiegi agrotechniczne z zastosowaniem sprzętu technicznego
 • dobierać środki techniczne do kompleksowej mechanizacji procesów produkcyjnych
 • prowadzić i obsługiwać ciągnik rolniczy w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii T
 • określać oraz zapobiegać zagrożeniom ekologicznym związanym z działalnością rolniczą
 • planować i organizować procesy produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • prowadzić uproszczoną rachunkowość
 • wykorzystywać programy komputerowe do wspomagania działalności rolniczej
 • wykorzystywać instrumenty marketingu do prowadzenia przedsiębiorstwa rolniczego oraz planowania jego rozwoju
 • podejmować decyzje dotyczące zarządzania i kierowania gospodarstwem rolnym
 • zarządzać przedsiębiorstwem rolniczym
 • oceniać jakość wykonywanych prac
 • stosować przepisy kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa zdrowotnego żywności
 • udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach przy pracy
 • przestrzegać przepisów o ochronie zwierząt, przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, o badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej
 • organizować doskonalenie zawodowe pracowników
 • korzystać z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego.

KWALIFIKACJE DO ZALICZENIA W ZAWODZIE:

 1. Prowadzenie produkcji rolniczej
 2. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej