Typowe stanowiska pracy

Absolwenci kursu kwalifikacyjnego kształcącego w zawodzie technik elektronik mogą być zatrudnieni:

 • w zakładach, w których są produkowane lub stosowane urządzenia elektroniczne, na stanowiskach uruchamiania lub konserwacji
 • w zakładach naprawczych urządzeń elektronicznych
 • w zakładach instalujących urządzenia elektroniczne
 • w placówkach badawczo-rozwojowych
 • w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych zajmujących się projektowaniem urządzeń elektronicznych
 • w placówkach handlowych zajmujących się sprzedażą urządzeń elektronicznych.

Zadania zawodowe

Zadania zawodowe technika elektronika obejmują:

 • organizowanie stanowisk pracy przy produkcji, uruchamianiu i serwisie urządzeń elektronicznych
 • przeprowadzanie kontroli technicznej we wszystkich fazach produkcji, uruchamiania i testowania urządzeń elektronicznych
 • montowanie, instalowanie i uruchamianie urządzeń elektronicznych
 • nadzorowanie i kontrolowanie pracy urządzeń elektronicznych
 • ocenianie stanu technicznego urządzeń elektronicznych
 • naprawianie urządzeń elektronicznych.

Umiejętności zawodowe

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent kursu powinien umieć:

 • komunikować się, wyszukiwać i przetwarzać informacje
 • akceptować zmiany i przystosowywać się do nich
 • korzystać ze swoich praw
 • efektywnie współdziałać w zespole i pracować w grupie
 • porozumiewać się w językach obcych
 • analizować i interpretować podstawowe zjawiska i prawa z zakresu elektrotechniki i elektroniki
 • czytać schematy ideowe, blokowe oraz montażowe układów i urządzeń elektronicznych
 • analizować działanie układów i urządzeń elektronicznych
 • montować, instalować, uruchamiać oraz testować układy i urządzenia elektroniczne
 • projektować proste układy elektroniczne
 • projektować obwody drukowane
 • posługiwać się nowoczesnymi narzędziami do montowania elementów i układów elektronicznych
 • mierzyć wielkości elektryczne i nieelektryczne oraz interpretować otrzymane wyniki
 • mierzyć parametry techniczne elementów, układów i urządzeń elektronicznych
 • oceniać stan techniczny przyrządów pomiarowych
 • posługiwać się katalogami elementów i układów elektronicznych
 • posługiwać się dokumentacją techniczną urządzeń elektronicznych
 • korzystać z literatury technicznej polskiej i obcojęzycznej (szczególnie angielskiej)
 • diagnozować stan elementów, układów i urządzeń elektronicznych
 • wykrywać usterki, niesprawności oraz przeprowadzać konserwację urządzeń elektronicznych
 • naprawiać urządzenia i układy elektroniczne
 • posługiwać się oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym w zakresie niezbędnym do wykonywanej pracy
 • programować układy i urządzenia elektroniczne
 • organizować stanowiska pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 • zainteresowania techniczne
 • spostrzegawczość
 • zdolność do koncentracji i podzielności uwagi
 • wyobraźnia przestrzenna
 • umiejętność abstrakcyjnego myślenia
 • zdolności manualne, duża sprawność i precyzja ruchowa rąk oraz palców
 • zdyscyplinowanie, wytrwałość i cierpliwość
 • umiejętność współżycia z ludźmi.

KWALIFIKACJE DO ZALICZENIA W ZAWODZIE:

 1. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
 2. Eksploatacja urządzeń elektronicznych