Typowe stanowiska pracy

Absolwent kursu kwalifikacyjnego kształcącego w zawodzie technik ochrony środowiska może być zatrudniony w:

 • ośrodkach badań i kontroli środowiska
 • terenowych organach administracji państwowej w wydziałach ochrony środowiska
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych
 • działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych
 • miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji
 • stacjach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
 • zakładach unieszkodliwiania odpadów
 • pracowniach ochrony środowiska biur projektowych
 • instytutach naukowo-badawczych
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych zajmujących się ochroną środowiska
 • prywatnych przedsiębiorstwach specjalistycznych.

Zadania zawodowe:

 • monitorowanie poziomu zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie i glebie
 • określanie parametrów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
 • klasyfikowanie i identyfikowanie różnego rodzaju odpadów
 • sporządzanie bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza, wody i gleby
 • prowadzenie badań technologicznych w specjalistycznym zakresie.

Umiejętności zawodowe

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent kursu powinien umieć:

 • określać aktualny stan zanieczyszczeń środowiska oraz zmiany w nim zachodzące na skutek działalności człowieka
 • wykonywać wybrane oznaczenia w zakresie specjalistycznym, w szczególności dotyczące gleby, powietrza, wody, hałasu, odpadów i promieniowania
 • przeprowadzać proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska
 • oznaczać parametry określające stopień zanieczyszczenia wody, powietrza, poziomu hałasu i stopnia zanieczyszczenia powierzchni ziemi
 • określać zgodność z normami oczyszczania ścieków, powietrza i odpadów
 • wykonywać pomiary poziomu hałasu i drgań mechanicznych
 • badać i kontrolować emisję i imisję zanieczyszczeń
 • posługiwać się zasadami systematyki, klasyfikacji i identyfikacji odpadów
 • sporządzać bilanse wodno-ściekowe, zanieczyszczeń odprowadzanych z gazami odlotowymi do atmosfery oraz zanieczyszczeń odprowadzanych z odpadami
 • obsługiwać aparaturę pomiarową oraz urządzenia stosowane w ochronie środowiska
 • organizować w miejscu pracy wykonawstwo budowlano-montażowe w zakresie budowy urządzeń do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
 • organizować zaplecze socjalno-bytowe dla brygady wykonawczej oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikom podczas robót budowlano-montażowych
 • posługiwać się dokumentacją techniczną
 • przygotowywać mapy oraz schematy techniczne
 • oceniać zgodność wbudowanych urządzeń i elementów budowlanych z dokumentacją techniczną
 • współpracować w przygotowaniu planów przestrzennego zagospodarowania terenu z uwzględnieniem ochrony zasobów przyrodniczych
 • posługiwać się aktami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska
 • korzystać z literatury zawodowej i źródeł wiedzy ekonomiczno- prawnej
 • stosować procedury oceny oddziaływania inwestycji szkodliwych dla zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego
 • podejmować działania w sytuacji wystąpienia zagrożeń ekologicznych
 • współpracować z organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska
 • uczestniczyć w prawidłowym wykorzystaniu środków pomocowych na inwestycje związane z ochroną środowiska
 • przygotowywać propozycje zarządzania środowiskiem na szczeblu lokalnym
 • prowadzić kampanię na rzecz poprawy stanu środowiska, w szczególności w zakresie edukacji ekologicznej i segregacji odpadów komunalnych
 • posługiwać się sprzętem komputerowym w stopniu wymaganym na zajmowanym stanowisku pracy
 • rozróżniać podstawowe kryteria ekonomiczne występujące w gospodarce rynkowej
 • wykorzystywać w działalności zawodowej znajomość procesów zachodzących w gospodarce rynkowej
 • oceniać, prezentować i doskonalić umiejętności zawodowe
 • stosować zasady prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 • dobry stan zdrowia
 • uzdolnienia techniczne i manualne
 • przeciętna sprawność fizyczna
 • podzielność uwagi, zdolność koncentracji
 • wyobraźnia przestrzenna
 • cierpliwość, systematyczność, dokładność
 • komunikatywność, odpowiedzialność
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na zmienne wpływy środowiska pracy
 • odporność na długotrwały wysiłek

KWALIFIKACJE DO ZALICZENIA W ZAWODZIE:

 1. Ocena stanu środowiska
 2. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska