Absolwent kursu kwalifikacyjnego kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą lub podejmować pracę w przedsiębiorstwach rolniczych: produkcyjnych, usługowych i handlowych.

Zadania zawodowe:

 • wytwarzanie produktów rolniczych i spożywczych
 • marketing i sprzedaż produktów rolniczych i spożywczych
 • techniczna i finansowa obsługa rolnictwa oraz jego otoczenia.

Umiejętności zawodowe

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent kursu powinien umieć:

 • projektować, organizować i prowadzić działalność gospodarczą w agrobiznesie, głównie w sektorze rolniczym, przetwórczym i dystrybucyjnym
 • stosować przepisy prawa przy podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej
 • wykorzystywać wiadomości przyrodnicze, ekonomiczno-organizacyjne i techniczne dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • opracowywać i stosować efektywne strategie marketingowe, związane z prowadzoną lub planowaną działalnością gospodarczą w agrobiznesie
 • oceniać, jakość podstawowych produktów rolniczych i spożywczych oraz środków do produkcji rolniczej
 • analizować i oceniać działalność zaopatrzeniową, produkcyjną, handlową i finansową przedsiębiorstwa
 • prowadzić rachunkowość w małych przedsiębiorstwach agrobiznesu
 • sporządzać podstawowe dokumenty związane z działalnością przedsiębiorstwa
 • dobierać i stosować użytkowe programy komputerowe i inne środki techniki biurowej
 • rozwiązywać problemy w twórczy sposób
 • organizować pracę własną i zespołów pracowników oraz zarządzać przedsiębiorstwem
 • samodzielnie podejmować decyzje
 • skutecznie komunikować się z klientami, w języku polskim i obcym, z zachowaniem zasad etyki i etykiety biznesu
 • organizować miejsce pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii
 • stosować przepisy kodeksu pracy, dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa żywności
 • przestrzegać przepisów o ochronie zwierząt i przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej
 • przewidywać, rozpoznawać i przeciwdziałać zagrożeniom ekologicznym
 • zapobiegać szkodliwemu wpływowi środowiska pracy na zdrowie pracownika
 • poszukiwać miejsca pracy, jako przedsiębiorca lub jako pracownik najemny
 • organizować doskonalenie zawodowe własne i pracowników
 • korzystać z różnych źródeł informacji technicznej i ekonomicznej oraz doradztwa specjalistycznego.

KWALIFIKACJE DO ZALICZENIA W ZAWODZIE:

 1. Prowadzenie produkcji rolniczej
 2. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie