ypowe stanowiska pracy

Absolwent kursu kwalifikacyjnego kształcącego w zawodzie technik spedytor może być zatrudniony na stanowiskach: spedytor krajowy, międzynarodowy, morski, lotniczy, drobnicowy, pojazdowy, sprzedawca usług spedycyjnych, referent spedycyjny, kierownik punktu ładunkowego, dyspozytor ładunkowy, organizator przewozów, taksator, specjalista ekspedytor.

Zadania zawodowe

Kształcenie w zawodzie technik spedytor jest ściśle związane z potrzebami gospodarki i rynku pracy. Złożony charakter procesów i usług transportowo - spedycyjnych wymaga opanowania określonego zakresu wiedzy technicznej, ekonomicznej i prawnej.

Technik spedytor uczestniczy we wszystkich etapach procesu transportowo-spedycyjnego.

W procesach spedycji i transportu stosuje się różne technologie i algorytmy związane z przemieszczaniem przesyłek i realizacją usług spedycyjnych, takich jak: planowanie i organizacja przewozu ładunków różnymi środkami transportowymi. Zakres zadań zawodowych technika spedytora jest odmienny w dużych przedsiębiorstwach spedycyjnych i w małych zakładach transportowych. Wspólną cechą tych zadań jest znajomość teoretycznych oraz praktycznych podstaw współczesnej spedycji.

Absolwent kursu może realizować następujące zadania zawodowe:

 • określanie zadań transportowo-spedycyjnych
 • organizowanie spedycji ładunków
 • organizowanie transportu i magazynowania ładunków
 • organizowanie i obsługa przewozów kontenerowych
 • obsługa statków w portach morskich i rzecznych
 • organizowanie i obsługa przewozów scentralizowanych
 • organizowanie przewozu ładunków ponad gabarytowych i niebezpiecznych
 • organizowanie przewozów wagonowych i całopociągowych
 • ustalanie cen za usługi spedycyjne, prowadzenie rozliczeń i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi
 • przygotowywanie dokumentów celnych
 • przygotowanie ładunków do odpraw celnych i fitosanitarnych
 • wykonanie zadań związanych z zaopatrzeniem, magazynowaniem, transportem i spedycją
 • przygotowanie dokumentów związanych z ubezpieczeniem krajowym i zagranicznym
 • rozpatrywanie reklamacji zgodnie z procedurami
 • prowadzenie działalności informacyjnej na rynku usług transportowo-spedycyjnych

Umiejętności zawodowe

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent kursu powinien umieć:

 • określać właściwości podstawowych surowców, materiałów i ładunków
 • określać zależności między strukturą, składem i właściwościami materiałów
 • określać znaczenie towaroznawstwa i materiałoznawstwa w spedycji i transporcie
 • określać zadania transportowo-spedycyjne
 • posługiwać się aktami normatywnymi dotyczącymi prawa przewozowego
 • realizować transport zgodnie z potrzebami gospodarki
 • dobierać środki transportu do realizacji zadań spedycyjnych
 • organizować przewóz ładunków niebezpiecznych i ponad-gabarytowych
 • organizować przewóz ładunków specjalnych
 • organizować obsługę portów morskich, rzecznych oraz terminali kolejowych, samochodowych i lotniczych
 • organizować obsługę statków morskich i żeglugi śródlądowej w portach
 • prowadzić negocjacje dotyczące realizacji zadań spedycyjnych
 • obsługiwać sprzęt komputerowy, korzystać ze specjalistycznego oprogramowania
 • wykorzystywać satelitarne środki łączności do kontroli przebiegu ładunków
 • obsługiwać i wykorzystywać sprzęt teleinformatyczny i radiokomunikacyjny
 • organizować dodatkowe czynności spedycyjne z zakresu konfekcjonowania, przepakowywania i magazynowania towarów
 • interpretować pojęcia ekonomiczne związane ze spedycją
 • opracowywać oferty cenowe na usługi transportowo - spedycyjne
 • dokonywać wyboru form ubezpieczenia i firm ubezpieczeniowych
 • dokonywać rozliczeń ze spedytorami i klientami
 • stosować przepisy kodeksu celnego dotyczące spedycji i transportu
 • prowadzić rozliczenia z Urzędem Celnym
 • wykorzystywać wiedzę z zakresu logistyki
 • stosować metody i narzędzia statystyczne podczas dokonywania analiz procesów transportu i spedycji
 • stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 • wyszukiwać, gromadzić i przetwarzać informacje
 • podejmować decyzje
 • posługiwać się językiem obcym z uwzględnieniem terminologii zawodowej
 • stosować przepisy kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika
 • komunikować się i współpracować z zespołem
 • doskonalić umiejętności zawodowe
 • poszukiwać pracy i prezentować własne umiejętności zawodowe.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 • zdolność koncentracji i podzielność uwagi
 • odpowiedzialność
 • odporność na zmienne warunki pracy
 • dobry wzrok i słuch
 • wyobraźnia przestrzenna
 • szybkość reakcji
 • komunikatywność
 • kultura osobista

KWALIFIKACJE DO ZALICZENIA W ZAWODZIE:

 1. Organizacja i nadzorowanie transportu
 2. Obsługa klientów i kontrahentów