Typowe stanowiska pracy

Absolwent kursu kwalifikacyjnego kształcącego w zawodzie technik budownictwa może być zatrudniony na stanowisku technika w:

 • przedsiębiorstwach budowlanych
 • wytwórniach prefabrykatów
 • laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych
 • administracjach budynków
 • urzędach nadzoru budowlanego
 • urzędach administracji państwowej i samorządowej
 • instytucjach naukowo-badawczych
 • pracowniach konserwacji zabytków
 • biurach projektów.

Technik budownictwa po zakończeniu określonego stażu pracy może ubiegać się o zdobycie uprawnień budowlanych. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych.

Zadania zawodowe:

 • posługiwanie się dokumentacją architektoniczno-budowlaną i techniczną
 • wykonywanie prac pomiarowych związanych z prowadzeniem robót budowlanych
 • projektowanie prostych elementów konstrukcyjnych budowli zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego oraz obowiązującymi normami
 • dobieranie optymalnych technologii do wykonywania określonych prac budowlanych
 • organizowanie i nadzorowanie przebiegu prac budowlanych
 • ocenianie stanu technicznego oraz prowadzenie konserwacji, napraw i remontów obiektów budowlanych
 • rozliczanie kosztów wykonania prac budowlanych i instalacyjnych
 • organizowanie procesu produkcyjnego zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Umiejętności zawodowe

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent kursu powinien umieć:

 • posługiwać się dokumentację projektową
 • sporządzać szkice robocze i rysunki budowlane
 • przeprowadzać inwentaryzację istniejących obiektów
 • projektować proste elementy konstrukcyjne budowli
 • opracowywać projekty organizacji budowy i zagospodarowania placu budowy
 • dobierać materiały, sprzęt i urządzenia do wykonywania określonych zadań zawodowych
 • prowadzić racjonalną gospodarkę materiałami i sprzętem w procesie budowlanym
 • wykonywać podstawowe badania laboratoryjne materiałów i wyrobów budowlanych
 • prowadzić roboty ziemne
 • oceniać prawidłowość zabezpieczenia skarp, wykopów i nasypów
 • wykonywać przedmiary i obmiary robót budowlanych
 • koordynować przebieg prac budowlanych zgodnie z zasadami organizacji pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymogami ochrony środowiska
 • organizować i koordynować kontrolę, jakości wykonywanych prac budowlanych
 • posługiwać się narzędziami i obsługiwać maszyny na placu budowy
 • dokumentować przebieg robót budowlanych
 • planować i wykonywać prace modernizacyjne
 • prowadzić dziennik budowy
 • wykorzystywać znajomość podstawowych aktów prawnych z zakresu prawa budowlanego w działalności zawodowej
 • prowadzić kalkulację kosztów wykonywanych prac budowlanych
 • udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 • dobry stan zdrowia
 • koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa
 • sprawność fizyczna i manualna
 • spostrzegawczość i umiejętność koncentracji
 • podzielność uwagi
 • wyobraźnia przestrzenna
 • odporność na wpływ środków chemicznych
 • odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne
 • poczucie równowagi, odporność na zmiany wysokości
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
 • odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi.

KWALIFIKACJE DO ZALICZENIA W ZAWODZIE:

 1. Montaż konstrukcji budowlanych albo wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich albo wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
 2. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
 3. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej