Absolwent kursu kwalifikacyjnego kształcącego w zawodzie technik logistyk może podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw: przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowiskach:

 • specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu
 • specjalisty ds. planowania zakupów
 • specjalisty ds. handlu elektronicznego
 • specjalisty ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych
 • specjalisty ds. gospodarki odpadami
 • specjalisty ds. planowania produkcji i zapasów
 • specjalisty ds. gospodarki materiałowej
 • specjalisty ds. pakowania i opakowań
 • specjalisty ds. transportu wewnętrznego
 • operatora ds. zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne.

Zadania zawodowe

Absolwent kursu może realizować następujące zadania zawodowe:

 • przygotowywanie procesu logistycznego
 • sporządzanie dokumentów logistycznych
 • ustalanie należności za usługi logistyczne
 • zawieranie umów sprzedaży usług logistycznych
 • organizowanie i realizowanie łańcucha dostaw w logistyce
 • obsługiwanie zintegrowanych systemów informatycznych w logistyce
 • dokonywanie wymiany dokumentów drogą elektroniczną i udostępnianie informacji w sieci teletransmisji danych
 • prezentowanie działalności marketingowej na rynku usług logistycznych
 • organizowanie lub współdziałanie w organizacji i realizacji zaopatrzenia, magazynowania, transportu i dystrybucji
 • organizowanie recyklingu odpadów
 • klasyfikowanie zapasów
 • wyznaczanie poziomu zapasu zabezpieczającego proces produkcji i sprzedaż
 • zarządzanie zapasami i tworzenie planów dostaw
 • znakowanie i identyfikowanie towarów w wymianie handlowej
 • obliczanie kosztów dostawy i podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych
 • obliczanie kosztów magazynowania towarów
 • dobieranie opakowań jednostkowych i transportowych
 • gospodarowanie opakowaniami
 • dobieranie środków transportu i urządzeń przeładunkowych w obsłudze łańcucha dostaw
 • przygotowywanie taryf przewozowych i spedycyjnych
 • przygotowywanie dokumentów związanych z ubezpieczeniem krajowym i zagranicznym towarów i osób
 • prowadzenie rozliczeń i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi
 • rozpatrywanie reklamacji zgodnie z procedurami.

Umiejętności zawodowe

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent kursu powinien umieć:

 • określać zadania logistyczne
 • stosować zasady logistyki w gospodarce
 • zarządzać łańcuchem dostaw towarów
 • stosować procedury systemu jakości w realizacji usług logistycznych
 • korzystać ze specjalistycznego oprogramowania w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych
 • stosować metody i narzędzia statystyczne przy sporządzaniu analiz procesów logistycznych
 • prowadzić analizy porównawcze wyników realizacji procesów logistycznych
 • analizować zmienność popytu i cykl życia produktu
 • planować i organizować zaopatrzenie materiałowe w procesach produkcji i dystrybucji towarów
 • dobierać opakowania i przygotowywać towar do dystrybucji
 • organizować i realizować usługi recyklingowe
 • dobierać środki transportu wewnątrzzakładowego
 • organizować transport zgodnie z zasadami przepływu materiału
 • planować i zarządzać wykorzystaniem zapasów magazynowych
 • wyznaczyć zapas cykliczny i zapas bezpieczeństwa
 • określać termin i wielkość zamówienia
 • planować i organizować pracę magazynu
 • obsługiwać regały magazynowe wysokiego składowania
 • stosować systemy identyfikacji towarów oraz systemy ich oznaczenia
 • opisywać zasady eksploatacji środków transportu
 • planować, organizować, realizować i kontrolować wykonanie zadań logistycznych środkami transportu lądowego, lotniczego i wodnego
 • organizować załadunek i wyładunek towarów
 • ewidencjonować stan techniczno-eksploatacyjny miejskich usług infrastrukturalnych
 • obsługiwać systemy reagowania dyspozycyjnego dotyczące obiektów i urządzeń infrastruktury miejskiej
 • analizować koszt eksploatacji infrastruktury technicznej usług miejskich
 • monitorować funkcjonalność eksploatacyjną oraz potrzeby remontowe i inwestycyjne w zakresie infrastruktury miejskiej
 • organizować przewozy osób w komunikacji publicznej
 • opracowywać rozkłady jazdy komunikacji miejskiej, międzymiastowej i regionalnej
 • kontrolować przebieg ładunku
 • posługiwać się aktami prawnymi i normami dotyczącymi transportu kolejowego i lotniczego, drogowego, morskiego, śródlądowego z uwzględnieniem materiałów niebezpiecznych i zwierząt
 • obliczać koszty usług logistycznych
 • posługiwać się dwoma językami obcymi w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii
 • stosować przepisy kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy
 • komunikować się i współpracować z zespołem
 • doskonalić umiejętności zawodowe.

KWALIFIKACJE DO ZALICZENIA W ZAWODZIE:

 1. Ochrona i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
 2. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
 3. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów informacji w jednostkach organizacyjnych