Absolwent kursu może podjąć pracę w punktach handlu detalicznego, handlu hurtowego, sprzedaży akwizycyjnej, sprzedaży usług. Może także otworzyć własne przedsiębiorstwo handlowe.

Zadania zawodowe

Zadania zawodowe w zawodzie sprzedawca obejmują:

 • składanie zamówień i przyjmowanie dostaw
 • przygotowywanie towarów do sprzedaży
 • eksponowanie towarów
 • prowadzenie sprzedaży towarów
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń związanych z obrotem towarowym
 • dokonywanie rozliczeń finansowo - księgowych
 • prowadzenie promocji - mix
 • przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji.

Umiejętności zawodowe

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent kursu powinien umieć:

 • określać zapotrzebowanie na towary
 • pozyskiwać dostawców, składać zamówienia i zawierać umowy
 • dokonywać ilościowego i jakościowego odbioru dostaw
 • określać właściwości towarów oraz ich przeznaczenie
 • interpretować informacje zamieszczane na towarach
 • stosować zasady przechowywania towarów
 • dokonywać podziału towarów na grupy asortymentowe
 • planować rozmieszczenie towarów
 • przygotowywać ekspozycję towarów
 • identyfikować typy klientów
 • prowadzić rozmowę sprzedażową
 • wykonywać czynności sprzedażowe
 • stosować różne formy sprzedaży
 • dokonywać inkasa należności, odprowadzać utarg
 • pakować i wydawać towary
 • obsługiwać urządzenia i sprzęt techniczny
 • obliczać ceny, marże i podatek VAT
 • dokonywać spisu z natury i obliczać różnice inwentaryzacyjne
 • sporządzać dokumenty związane z obrotem towarowym
 • wykorzystywać użytkowe programy komputerowe
 • stosować różne formy promocji
 • przestrzegać procedur reklamacyjnych
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy
 • komunikować się z uczestnikami procesu pracy
 • przestrzegać przepisów kodeksu pracy dotyczących praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy
 • przestrzegać przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych
 • korzystać z różnych źródeł informacji
 • prowadzić działalność gospodarczą.

KWALIFIKACJE DO ZALICZENIA W ZAWODZIE:

 1. Prowadzenie sprzedaży