Typowe stanowiska pracy

Absolwent kursu kwalifikacyjnego kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa może być zatrudniony na stanowiskach technika w:

 • recepcji i części parterowej hotelu
 • części noclegowej hotelu
 • hotelowym dziale gastronomicznym
 • obiektach bazy noclegowej: hotelach, motelach, pensjonatach, kempingach, schroniskach, domach wycieczkowych, polach biwakowych oraz w ruchomej bazie noclegowej.
 • Ponadto może prowadzić własną działalność w zakresie usług hotelarskich.

Zadania zawodowe

Zadania zawodowe technika hotelarstwa obejmują:

 • organizowanie pracy zakładu hotelarskiego
 • oferowanie usług hotelarskich
 • sprzedaż usług hotelarskich
 • obsługę gości w zakładzie hotelarskim
 • utrzymanie czystości i porządku w zakładzie hotelarskim
 • organizowanie usług gastronomicznych w zakładzie hotelarskim
 • organizowanie usług dodatkowych w zakładzie hotelarskim i poza zakładem hotelarskim
 • współpracę z gestorami bazy noclegowej, biurami podróży oraz innymi podmiotami gospodarczymi
 • promocję usług hotelarskich.

Umiejętności zawodowe

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent kursu powinien umieć:

 • organizować pracę w zakładzie hotelarskim
 • komunikować się z gośćmi i współpracownikami
 • obsługiwać gości hotelowych posługując się profesjonalnymi technikami pracy na różnych stanowiskach w obiektach bazy noclegowej
 • utrzymywać czystość i porządek w zakładzie hotelarskim
 • organizować usługi gastronomiczne oraz obsługiwać konsumenta
 • organizować usługi dodatkowe w zakładzie hotelarskim
 • postępować zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu
 • urządzać wnętrza różnych pomieszczeń w zakładzie hotelarskim
 • prowadzić dokumentację obowiązującą w zakładzie hotelarskim
 • prowadzić korespondencję i obsługiwać nowoczesny sprzęt biurowy
 • współpracować z firmami świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich
 • stosować przepisy prawne w działalności hotelarskiej
 • stosować zasady gospodarki rynkowej
 • planować i prowadzić działania marketingowe
 • oceniać jakość produktów i usług
 • posługiwać się biegle językiem obcym w zakresie słownictwa zawodowego
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 • doskonalić kwalifikacje zawodowe.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 • dobra aparycja i wysoka kultura osobista
 • bardzo dobry stan zdrowia
 • pełna sprawność fizyczna i psychiczna
 • dobra pamięć wzrokowa i słuchowa
 • umiejętność koncentracji
 • spostrzegawczość oraz podzielność uwagi
 • łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętność komunikowania się z ludźmi
 • umiejętność pracy w zespole
 • uczciwość
 • dyskrecja
 • gościnność
 • cierpliwość, pogodne usposobienie, opanowanie
 • samodzielność, dokładność, odpowiedzialność, operatywność, obowiązkowość
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji
 • zdolności innowacyjne i adaptacyjne
 • akceptowanie usługowego charakteru pracy.

KWALIFIKACJE DO ZALICZENIA W ZAWODZIE:

 1. Planowanie i realizacja usług w recepcji
 2. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie