Typowe stanowiska pracy

Absolwent kursu może być zatrudniony na stanowiskach montażu konstrukcji żelbetowych z prefabrykatów średnio i drobnowymiarowych, konstrukcji stalowych i konstrukcji drewnianych oraz przy wykonywaniu pomocniczych robót betoniarskich, zbrojarskich, murarskich i ciesielskich. Może podjąć pracę w firmach budowlanych oraz w rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych wykonujących, może też prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.

Zadania zawodowe

Zadania zawodowe montera konstrukcji budowlanych obejmują:

 • montaż stropów, ścian, słupów i rygli z prefabrykatów średnio - i wielkowymiarowych
 • wykonywanie prac montażowych przy wznoszeniu konstrukcji stalowych, drewnianych i żelbetowych
 • wykonywanie robót uzupełniających: murowanie prostych odcinków murów, montowanie prostych zbrojeń, betonowanie
 • wykonywanie przedmiarów i obmiarów robót
 • sporządzanie zapotrzebowań i rozliczeń materiałowych.

 

Umiejętności zawodowe

Absolwent kursu powinien umieć:

 • organizować, użytkować i likwidować stanowisko pracy zgodnie z zasadami organizacji pracy, wymaganiami technologicznymi, zasadami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 • rozróżniać i dobierać materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane stosowane w robotach montażowych, określać ich cechy techniczne i zakres stosowania
 • dobierać oraz przygotowywać narzędzia, urządzenia i sprzęt do wykonania zadania
 • posługiwać się dokumentacją techniczną, w zakresie niezbędnym do realizacji robót montażowych
 • sporządzać szkice robocze fragmentów konstrukcji takich
 • wykonywać roboty montażowe przy wznoszeniu konstrukcji stalowych, drewnianych i żelbetowych zgodnie z wiedza budowlaną, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
 • montować stropy, ściany, słupy i rygle z prefabrykatów średnio -i wielkowymiarowych
 • posługiwać się normami i instrukcjami w zakresie potrzebnym do realizacji zadań
 • wykonywać roboty uzupełniające, w tym: murować proste odcinki ścian, wykonywać nieskomplikowane deskowania, montować proste zbrojenia, przygotowywać mieszankę betonową ręcznie i mechanicznie według receptury, układać ją w deskowaniu i pielęgnować beton
 • wykonywać pomocnicze roboty ogólnobudowlane, w tym remontowe, rozbiórkowe i naprawcze
 • wykonywać przedmiary, pomiary inwentaryzacyjne i obmiary robót
 • składować, przechowywać i transportować materiały i elementy na stanowisko pracy
 • rozwiązywać proste problemy techniczno-technologiczne na stanowisku pracy
 • posługiwać się narzędziami, urządzeniami i sprzętem nie wymagających dodatkowych uprawnień
 • sporządzać zapotrzebowania i rozliczenia materiałowe dotyczące stanowiska pracy
 • obliczać wynagrodzenie za wykonaną pracę
 • sporządzać umowy o wykonanie prostych robót budowlanych
 • korzystać z urządzeń, wyposażenia i zaplecza techniczno-socjalnego placu budowy
 • komunikować się i współpracować z zespołem na budowie
 • korzystać z różnych źródeł informacji
 • posługiwać się w zakresie podstawowym techniką informatyczną
 • korzystać z praw obywatelskich i pracowniczych
 • wykorzystywać znajomość procesów zachodzących w gospodarce rynkowej przy poszukiwaniu miejsca pracy jako pracownik oraz w prowadzeniu działalności gospodarczej
 • sporządzać różnego typu dokumenty, wypełniać wnioski kredytowe, zeznania podatkowe, itp.
 • stosować sprzęt ochrony indywidualnej przy pracach szczególnie niebezpiecznych
 • udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 • sprawność psychofizyczna
 • dobry stan zdrowia
 • pełna koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • poczucie równowagi, odporność na zmiany wysokości
 • dobry wzrok i słuch
 • wyobraźnia przestrzenna
 • spostrzegawczość
 • koncentracja i podzielność uwagi
 • zrównoważenie emocjonalne
 • odpowiedzialność i zdyscyplinowanie
 • umiejętność działania w zespole
 • zdolność podejmowania samodzielnych decyzji
 • odporność na zmienne warunki atmosferyczne.

KWALIFIKACJE DO ZALICZENIA W ZAWODZIE:

 1. Montaż konstrukcji budowlanych