Szkoła policealna

EuroConsulting

Spełniamy Państwowe standardy kształcenia, dzięki czemu posiadamy uprawnienia szkoły publicznej.

Wszystkie kierunku realizujemy w trybie kształcenia zaocznego (zajęcia co 2 tygodnie w soboty i niedziele). Wystawiamy zaświadczenia na potrzeby ZUS oraz podpisujemy umowę o świadczenie usług edukacyjnych z każdym słuchaczem, dzięki której gwarantujemy stabilne warunki kształcenia

Ponadto zapewniamy:

 • profesjonalną kadrę przyjaznych wykładowców
 • materiały w wersji elektronicznej
 • nielimitowany dostęp do ksero
 • rzetelne przygotowanie do egzaminu zawodowego

 

Po ukończeniu nauki w naszej Szkole Policealnej otrzymasz:

 • dyplom TECHNIKA w atrakcyjnym na rynku pracy zawodzie
 • certyfikat EUROPASS potwierdzający Twoje kwalifikacje na terenie całej Unii Europejskiej.

Prawa i obowiązki słuchacza (pdf)

Zasady oceniania i egzaminowania (pdf)

Technik bhp - 1,5 roku

Dowiedz się więcej >

Terchnik administracji - 2 lata

Dowiedz się więcej >

Opiekunka dziecięca - 2 lata

Dowiedz się więcej >

Warunki przyjęcie i opłaty

Dowiedz się więcej >

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Opis pracy w zawodzie

Technicy bezpieczeństwa i higieny pracy mogą podejmować prace w przedsiębiorstwach produkcyjnych i naprawczych w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy. Mogą także prowadzić działalność gospodarczą

Plan nauczania
Technik BHP
dla słuchaczy
przyjętych od 01.09.2018

szkoły dla dorosłych w Oleśnicy

Plan nauczania
Technik BHP
dla słuchaczy
przyjętych od 01.09.2019

-liceum dla dorosłych Oleśnica

Podanie do szkoły.pdf

szkoła zaoczna w Oleśnicy

Zadania zawodowe

Do typowych zadań zawodowych technika bezpieczeństwa i higieny pracy należą:

 • ocenianie i kontrolowanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie
 • prowadzenie doradztwa w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
 • ustalanie zgodności z wymaganiami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy obiektów i urządzeń technicznych oddawanych do użytku
 • rozwiązywanie problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy
 • ocenianie ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy oraz określanie sposobów ich ograniczenia i eliminowania
 • ustalanie okoliczności, przyczyn i ekonomicznych skutków wypadków oraz formułowania wniosków profilaktycznych
 • prowadzenie działalności edukacyjnej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Umiejętności zawodowe

W wyniku kształcenia absolwent powinien umieć:

 • sporządzać bieżące i okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględniając obowiązujące normy oraz przepisy ogólne i szczegółowe
 • formułować propozycje przedsięwzięć prawno-organizacyjnych mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • uczestniczyć w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju przedsiębiorstwa, zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • rozwiązywać bieżące problemy techniczne i organizacyjne w przedsiębiorstwie związane z bezpieczeństwem pracy i ergonomią
 • ustalać zgodność oddawanych do użytku obiektów i urządzeń technicznych z dokumentacją projektową i wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • oceniać wytwarzane wyroby pod względem bezpieczeństwa pracy i ergonomii
 • identyfikować zagrożenia oraz oceniać i redukować ryzyko zawodowe występujące w środowisku pracy
 • ustalać okoliczności i przyczyny wypadków, sporządzać dokumentację powypadkową oraz formułować odpowiednie wnioski profilaktyczne
 • prowadzić rejestr i przechowywać dokumentację dotyczącą wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy
 • oceniać ekonomiczne skutki zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • współdziałać z państwowymi i społecznymi organami nadzoru nad warunkami pracy oraz laboratoriami badań środowiska pracy
 • współdziałać ze służbami pracowniczymi, społeczną inspekcją pracy, komisją bezpieczeństwa i higieny pracy oraz związkami zawodowymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • kontrolować stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sporządzać sprawozdania i protokoły pokontrolne
 • doradzać w zakresie obowiązujących zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • rozpowszechniać wiedzę na temat kultury bezpieczeństwa i higieny pracy wśród pracowników i osób kierujących pracownikami w organizacji
 • prowadzić szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • posługiwać się językiem obcym w zakresie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii
 • przestrzegać przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej
 • przestrzegać przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku przy pracy
 • kierować zespołem pracowników
 • korzystać z różnych źródeł informacji oraz doradztwa specjalistycznego
 • prowadzić działalność gospodarczą.

Technik administracji

Typowe stanowiska pracy

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik administracji może być zatrudniony w organach administracji rządowej, administracji specjalnej, jednostkach samorządu terytorialnego: w urzędach marszałkowskich, powiatowych, miejskich i gminnych, a także w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych i gospodarczych, w przedsiębiorstwach, zakładach usługowych.

Plan nauczania Technik Administracji
dla słuchaczy przyjętych
od 01.09.2018 r.

szkoła zaoczna w Oleśnicy

Plan nauczania Technik Administracji
dla słuchaczy przyjętych
od 01.09.2019 r.

kursy kwalifikacyjne w Oleśnicy

Podanie do szkoły.pdf

szkoły dla dorosłych w Oleśnicy

Zadania zawodowe

Zadania zawodowe technika administracji obejmują:

 • gromadzenie dokumentacji i informacji ekonomicznych i statystycznych
 • prowadzenie dokumentacji stosowanej w administracji publicznej
 • opracowywanie projektów aktów prawnych
 • rozpatrywanie wniosków w sprawach administracyjnych i pracowniczych
 • załatwianie skarg, wniosków i zażaleń kierowanych przez instytucje i osoby fizyczne
 • przyjmowanie wniosków oraz dokumentów koniecznych do wydania decyzji i postanowień
 • organizowanie spotkań służbowych
 • sporządzanie sprawozdań i protokołów ze spotkań służbowych
 • przyjmowanie interesantów i udzielanie informacji
 • prowadzenie podstawowej dokumentacji księgowej
 • zestawianie danych statystycznych służących do analiz i sprawozdań statystycznych.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 • dobry stan zdrowia
 • zrównoważenie emocjonalne
 • zdolność koncentracji
 • podzielność uwagi
 • kultura osobista
 • uczciwość, sumienność i rzetelność
 • wrażliwość na sprawy ludzkie i problemy społeczne
 • kreatywność.

Umiejętności zawodowe

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent szkoły powinien umieć:

 • interpretować normy prawne
 • stosować zasady praworządności
 • posługiwać się źródłami prawa
 • określać formy działania administracji
 • załatwiać indywidualne sprawy administracyjne
 • przygotowywać projekty aktów normatywnych i administracyjnych właściwych dla urzędu
 • przygotowywać projekty umów cywilnoprawnych
 • gromadzić i wykorzystywać informacje niezbędne w procesach decyzyjnych
 • stosować zasady organizacji i zarządzania
 • posługiwać się metodami analizy ekonomicznej i finansowej
 • posługiwać się dokumentacją księgową
 • prowadzić ewidencję finansowo-księgową jednostek sektora finansów publicznych oraz przedsiębiorstw
 • sporządzać sprawozdania finansowe, statystyczne i budżetowe
 • organizować pracę własną i w zespołach
 • podejmować decyzje samodzielnie
 • przyjmować i załatwiać interesantów
 • stosować zasady obiegu informacji w urzędach administracji publicznej i przedsiębiorstwach
 • przyjmować i segregować dokumenty
 • przechowywać akta zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • prowadzić korespondencję biurową
 • przygotowywać spotkania służbowe
 • stosować zasady kultury etyki zawodowej
 • posługiwać się językiem obcym
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz wymagania ergonomii
 • udzielać pierwszej pomocy osobom w stanach zagrożenia życia i zdrowia
 • kreować wizerunek urzędu, przedsiębiorstwa.

Opiekunka dziecięca

Opis pracy w zawodzie

Mając zawód dyplomowanej opiekunki dziecięcej z wykształceniem średnim będziesz rozchwytywany/a jako niania w setkach tysięcy polskich zapracowanych rodzin z małymi dziećmi, pracę znajdziesz z łatwością w żłobkach, przedszkolach, domach małego dziecka, a także w wielu krajach Unii Europejskiej. Możesz także prowadzić własną firmę, np. jako klub dziecięcy.

Plan nauczania
Opiekunka dziecięca

szkoły dla dorosłych w Oleśnicy

Podanie do szkoły.pdf

-liceum dla dorosłych Oleśnica

Podanie do szkoły.doc

szkoła zaoczna w Oleśnicy

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekunka dziecięca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;
 2. pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego;
 3. prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka;
 4. promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych;
 5. udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.

Umiejętności zawodowe

1. Pielęgnowanie dziecka zdrowego

Uczeń:

 1. zapewnia bezpieczeństwo dziecku;
 2. rozpoznaje i określa potrzeby dziecka zdrowego, dostrzega związek między zaspakajaniem potrzeb a rozwojem dziecka;
 3. zaspakaja potrzeby biologiczne dziecka stosownie do jego wieku oraz stanu psychofizycznego;
 4. wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne zgodnie z obowiązującymi zasadami i procedurami;
 5. planuje profilaktykę próchnicy i schorzeń wieku dziecięcego;
 6. prowadzi działania profilaktyczne oraz kształtuje nawyki prozdrowotne;
 7. określa normy rozwoju fizycznego dziecka i dobiera metody jego oceny;
 8. obserwuje i ocenia rozwój fizyczny dziecka;
 9. rozpoznaje symptomy krzywdzenia dziecka oraz przestrzega procedur postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia krzywdzenia dziecka;
 10. dba o odżywianie dziecka zgodne z normami żywieniowymi;
 11. analizuje jadłospisy pod kątem zawartości składników pokarmowych;
 12. przygotowuje podstawowe posiłki uwzględniające zalecenia dietetyczne;
 13. analizuje i prowadzi dokumentację pielęgnacyjną dziecka zdrowego;
 14. planuje formy i zasady współpracy oraz współpracuje z pracownikami placówki w zakresie pielęgnowania dziecka;
 15. planuje i organizuje czynności pielęgnacyjne u dziecka zdrowego, uwzględniając specyfikę placówki, w której przebywa dziecko;
 16. określa cele, zadania i wymagania zdrowotno-higieniczne dla instytucji opiekuńczo-wychowawczych sprawujących opiekę nad małym dzieckiem.

 

2. Pielęgnowanie dziecka chorego i niepełnosprawnego

Uczeń:

 1. zapewnia bezpieczeństwo dziecku choremu i niepełnosprawnemu;
 2. rozpoznaje potrzeby dziecka chorego i niepełnosprawnego;
 3. zaspakaja potrzeby biologiczne i psychospołeczne dziecka chorego i niepełnosprawnego z uwzględnieniem jego wieku i stanu zdrowia;
 4. przestrzega zasad pielęgnowania dziecka ze schorzeniami poszczególnych układów i narządów;
 5. wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne, dostosowując technikę ich wykonania do stanu zdrowia dziecka i zaleceń zespołu terapeutycznego;
 6. określa przyczyny i objawy kliniczne chorób wieku dziecięcego, metody ich leczenia i zapobiegania im;
 7. ocenia wypływ choroby na stan psychiczny dziecka;
 8. reaguje na zmiany w wyglądzie i zachowaniu dziecka chorego;
 9. dokonuje pomiaru parametrów życiowych u dziecka oraz interpretuje wyniki;
 10. rozróżnia rodzaje niepełnosprawności oraz metody rehabilitacji;
 11. uczestniczy w rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
 12. przestrzega zasad i drogi podawania leków;
 13. podaje dziecku leki na zlecenie lekarza;
 14. określa rolę mechanizmów obronnych i adaptacyjnych organizmu dziecka;
 15. prowadzi dokumentację pielęgnacyjną dziecka chorego;
 16. dobiera formy i przestrzega zasad współpracy z zespołem terapeutycznym;
 17. charakteryzuje organizację i specyfikę pracy w placówce opieki nad dzieckiem oraz współpracuje z zespołem terapeutycznym;
 18. towarzyszy dziecku podczas badań i zabiegów specjalistycznych.

 

3. Wychowanie i edukowanie dziecka

Uczeń:

 1. przestrzega norm i określa fazy rozwoju małego dziecka, charakteryzuje podstawowe procesy psychiczne dziecka;
 2. ocenia rozwój psychomotoryczny dziecka w zakresie poszczególnych sfer;
 3. dobiera materiały i pomoce dydaktyczne dla dzieci w poszczególnych grupach rozwojowych;
 4. prowadzi zabawy stymulujące rozwój dziecka w zakresie poszczególnych sfer, z uwzględnieniem wieku dziecka i jego możliwości psychofizycznych;
 5. analizuje i dobiera utwory literackie do wieku i możliwości percepcyjnych dziecka;
 6. stymuluje aktywność werbalną dziecka, wykorzystując różne techniki i utwory literackie;
 7. przygotowuje i przedstawia inscenizacje dla dzieci;
 8. charakteryzuje czynniki wpływające na kształtowanie osobowości i zachowanie dziecka;
 9. kształtuje u dziecka pozytywne zachowania i cechy osobowości;
 10. stosuje metody zapobiegania negatywnym zachowaniom dziecka;
 11. dobiera metody rozwijania samodzielności dziecka;
 12. rozwija samodzielność dziecka różnymi metodami;
 13. określa rodzaje i etapy procesu adaptacji dziecka do nowych warunków oraz wspiera dziecko w okresie adaptacji;
 14. stosuje metody łagodzenia negatywnych emocji u dziecka;
 15. określa istotę i fazy choroby sierocej oraz stwarza warunki zapobiegające powstawaniu i rozwojowi choroby sierocej;
 16. określa zaburzenia rozwojowe i problemy wychowawcze występujące u małego dziecka;
 17. dobiera metody pracy wychowawczej z dzieckiem niepełnosprawnym i stwarzającym problemy wychowawcze;
 18. planuje i prowadzi indywidualne zajęcia wyrównawcze;
 19. organizuje pracę wychowawczą w poszczególnych grupach rozwojowych;
 20. planuje formy współpracy z opiekunami dziecka oraz specjalistami w zakresie wspomagania rozwoju i wychowania;
 21. współpracuje z opiekunami dziecka oraz specjalistami w zakresie wspomagania rozwoju i wychowania;
 22. ocenia efekty pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

4. Rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka

 1. wykonuje pomoce dydaktyczne, dekoracje okolicznościowe, scenografie oraz lalki, kukiełki i kostiumy do inscenizacji i balów, posługując się różnymi technikami plastycznymi;
 2. dobiera techniki plastyczne i metody prowadzenia zajęć do wieku i możliwości dziecka;
 3. prowadzi zajęcia techniczne i plastyczne z dziećmi w poszczególnych grupach rozwojowych;
 4. wykonuje z dziećmi i dla dzieci zabawki i prace plastyczne z różnorodnych materiałów i surowców;
 5. rozwija zainteresowania dzieci twórczością plastyczną i techniczną;
 6. określa rolę utworów muzycznych w rozwoju i kształtowaniu osobowości dziecka;
 7. dobiera utwory muzyczne dla dzieci w poszczególnych grupach rozwojowych;
 8. śpiewa piosenki dziecięce i gra na wybranych instrumentach muzycznych;
 9. tworzy proste układy taneczne do muzyki uwzględniając wiek, poziom rozwoju i możliwości dzieci;
 10. prowadzi zabawy muzyczno-ruchowe z uwzględnieniem wieku, poziomu rozwoju i możliwości dzieci.

Warunki przyjęcia i opłaty

1. Niezbędne dla przyjęcia Słuchacza do Szkoły Policealnej jest:

a) wiek 18 lat (już ukończone lub będzie ukończone w roku kalendarzowym, w którym kandydat zapisuje się do szkoły)
b) podanie (możesz je pobrać tu lub w siedzibie Naszej firmy) 
c) dwa zdjęcia
d) świadectwo potwierdzające ukończenie szkoły średniej
​e) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w danym zawodzie (skierowanie na badanie otrzymujesz od nas przy zapisie).

2. Jeżeli nie posiadasz jeszcze świadectwa, ale chcesz zapewnić sobie miejsce w naszej szkole, uzupełnij formularz rezerwacyjny.

Dzięki temu miejsce będzie czekało na ciebie. Podanie rezerwacyjne służy tylko do zarezerwowania sobie miejsca on-line, ale nie jest równoznaczne z zapisaniem się do szkoły.

Podanie Rezerwacyjne

3. Czesne.

Dla każdego kierunku oferowanego w Naszej szkole czesne wynosi jedynie 150 zł i jest płatne przez 10 miesięcy roku szkolnego. Można je wpłacić w sekretariacie szkoły, lub na konto bankowe:

PKO BP S.A. 55 1020 5297 0000 1602 0056 2934

Druk do przelewu (pdf)

Pamiętaj!

Formalne przyjęcie jest możliwe dopiero po dostarczeniu osobiście lub listownie dokumentów z pkt.: 1b, 1c i 1d.

Za nic więcej nie płacisz. Dostęp do ksero, materiałów multimedialnych a także egzaminy są bezpłatne!

EuroConsulting

ul. Paderewskiego 2
56-400 Oleśnica 

Godziny otwarcia

Sekretariat:
pn. - czw.: 8:00 - 18:00
pt.: 8:00 - 16:00

Biuro Dyrektora:
pn. - czw.: 16:00 - 18:00
​pt.: 9:00 - 15:00

Telefon

biuro w Oleśnicy:
+48 (71) 798 91 40

sekretariat:
+48 509 421 061

dyrektor szkół:
+48 501 607 428

z-ca dyrektora:
+48 ​501 714 202

EuroConsulting